top of page
N99 맛집대전
N99 맛집대전

N99는 전국에 "핫플레이스"를 만들어가고 있습니다.

"맛집대전" 상표 제35류(출원번호 40-2024-0123213), 제36류(출원번호 40-2024-0123214), 제41류(출원번호 40-2024-0123215), 제43류(출원번호 40-2024-0123216)

 

"N99 핫플레이스" 기사 참조 내용 : 

https://www.fnewstv.com/news/newsview.php?ncode=1065564928417437

https://blog.naver.com/ksehoon88110/223510125869

 

https://www.fnewstv.com/news/newsview.php?ncode=1065559665057970

https://www.fnewstv.com/news/newsview.php?ncode=1065564422423497

https://www.fnewstv.com/news/newsview.php?ncode=1065579666244527

bottom of page